Tuesday, 18 June 2013

Kisah 5 - Kepentingan Penulisan dalam Islam

PENULISAN adalah suatu aktiviti penterjemahan pemikiran ke dalam bentuk perkataan-perkataan yang membentuk ayat dan mampu menyampaikan sesuatu maksud melalui bahasa yang difahami oleh pembaca. Segenap kehidupan manusia dari dulu sampai pada hari ini dan pada masa depan, tidak terlepas daripada aktiviti penulisan sebenarnya apatah lagi pada zaman serba moden ini.

Melalui penulisan, peristiwa-peristiwa dan data-data penting dapat direkodkan dan kemudian dirujuk semula. Melalui penulisan, seseorang boleh menggantikan dirinya sendiri kepada penulisan yang ditulisnya kerana biasanya seorang penulis akan menulis sesuatu yang rapat dengan dirinya sendiri.

Menurut Kamu Dewan ke-IV penulisan bermaksud penulisan perihal atau kegiatan dsb menulis (mengarang dll), hasil drpd menulis (menga­rang dll): dlm usaha meringankan hikayat ini saya telah mengikuti gaya ~ yg asal; versi 1965 ialah ~ kembali teori asal dgn beberapa pindaan dan tambahan;  

Kepentingan menulis dan penulisan amat banyak khususnya apabila ia melibatkan dan menjadi antara faktor ilmu itu berkembang. Menjadi kebiasaan dalam sejarah dan tamadun dunia, tamadun yang hebat dan berjaya berasal dari sebuah masyarakat yang cintakan ilmu dan mereka yang mencintai ilmu adalah mereka yang cinta kepada buku atau bahan bacaan dan bahan bacaan itu memerlukan aktivit menulis dan penulisan bagi ia menjadi sebuah buku pula.

Dakwah bermaksud ajak, jemput, pelawa dan seumpamanya. Dalam konteks pemahaman syariah dakwah adalah mengajak ke jalan yang diredai Allah.Satu daripada cabang dakwah yang penting adalah melalui penulisan (dakwah bil kitabah) dan ini sudah dibuktikan melalui catatan sejarah.

Kepentingan penulisan dalam dakwah dan Islam itu secara umumnya sangat penting dan menggambarkan bagaimana Islam sebenarnya adalah sebuah agama yang benar dan bukan agama yang direka-reka dan diada-adakan oleh manusia sebagaimana yang didakwa oleh orientalis.

Dalam al-Quran ada satu surah yang dinamakan khas dengan nama yang sangat signifikan dengan penulisan iaitu Surah al-Qalam. Kepentingan kalam atau penulisan itu kemudian dinyatakan oleh Allah dalam ayat terawal surah tersebut yang bermaksud:

“Nuun.Demi pena dan apa yang mereka tulis.”

Kemudian, Allah menyatakan betapa pentingnya kalam digunakan untuk menentukan sesuatu perkara sebagaimana yang dinyatakan dalam Surah Ali Imran, ayat 44 yang bermaksud:

“Peristiwa yang demikian ialah sebahagian daripada berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepadamu (wahai Muhammad), sedang engkau tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka mencampakkan qalam masing-masing (untuk mengundi) siapakah antara mereka yang akan memelihara Mariam dan engkau juga (wahai Muhammad) tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi (tentang perkara menjaga dan memelihara Mariam).”

Paling penting adalah kenyataan Allah dalam wahyu pertama dalam Surah al-‘Alaq, ayat 4 yang bermaksud:

“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk), (1) Dia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; (2) Bacalah dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah; (3) Yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan; (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (5)”

Sekilas Kepentingan Penulisan al-Quran dan Hadis

Bayangkan jika al-Quran dan hadis Rasulullah s.a.w. tidak ditulis? Meskipun pengumpulan semua ayat al-Quran dilakukan pada zaman Khalifah Umar ibn al-Khattab dan berjaya diselesaikan dan dimushafkan pada zaman Khalifah Uthman ibn Affan, dan hadis hanya mula dikumpul dan ditulis atas arahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz iaitu di penghujung abad pertama hijrah.

Dapatkan kita bayangkan apa yang terjadi kepada Islam dan sumber keilmuan jika Khalifah Umar bin al-Khattab r.h., Khalifah Uthman  bin Affan r.h. dan sahabat yang masih ada tidak melakukan ijtihad untuk mengumpul dan membukukan al-Quran. Rasulullah s.a.w. pula tidak mengarahkan para sahabat berbuat demikian dalam hayatnya malah Baginda melarang para sahabat mencatat hadis kerana dikhuatiri tertukar dengan al-Quran meskipun Baginda sendiri punya jurutulis peribadinya.

Al-Quran telah ditulis pada pelbagai medium seperti pada kulit binatang (biasanya kambing, unta dan kuda), kulit kayu dan tulang-temulang secara tidak tersusun, sehingga pengumpulannya dilakukan dan disusun dan berjaya menjadi satu mushhah (buku) pada zaman Khalifah Uthman bin Affan r.a., namun pada ketika itu sistem baris dan titik masih  tiada kerana kebanyakan daripada umat Islam boleh membaca al-Quran kerana mereka kebanyakannya menghafal al-Quran sama ada sedikit atau banyak selain daripada mereka sendiri adalah orang Arab yang fasih berbahasa dan membaca perkataan Arab.

Selepas pembukuan al-Quran berjaya dilakukan, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baginda telah memerintahkan supaya pengumpulan hadis Rasulullah s.a.w. dilakukan dan dibukukan. Beberapa orang ulama telah ditugaskan untuk melaksanakannya. Antara kitab pengumpulan hadis yang terawal dalam sejarah keilmuan Islam adalah kitab Al-Muwatta’ yang disusun oleh Imam Malik r.h. Kemudian diikuti dengan kitab Sunan Sittah yang disusun oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasaie dan Imam Ibnu Majah. Selain daripada mereka ramai lagi ulama kemudian mengembangkan ilmu hadis dan tidak hanya terikat kepada periwayatan yang bersifat ilmu riwayah sahaja namun juga berbentuk ilmu dirayah.

Boleh dikatakan hasil daripada perekodan kedua sumber utama dalam Islam inilah  yang melahirkan pelbagai cabang ilmu pengkhususan kemudiannya dan ia terus berkembang dan berkembang hingga ke zaman ini. Bolehkah kita bayangkan jika ulama dan para imam itu tidak melakukan kerja merekod dan melaporkan apa yang mereka terima sama ada al-Quran atau hadis? Pastinya semua itu sudah larut bersama zaman dan jasad para ulama yang telah pergi termasuk para syuhada.Namun Allah menekankan kepentingan penulisan sebagaimana yang dapat kita fahami daripada ayat-ayat al-Quran di atas.

Paling tidak daripada penulisan al-Quran, ia telah berkembang kepada ilmu baru atau satu inovasi dalam penulisan matan Arab al-Quran iaitu dengan tercipta penulisan huruf Arab yang mempunyai baris dan titik kerana seiring dengan perkembangan Islam ke seluruh dunia dan semakin ramai manusia bukan Arab memeluk agama Islam. Penciptaan baris dan titik telah memudahkan proses pembelajaran al-Quran.

Daripada penulisan al-Quran juga telah lahir ilmu tajwid, ilmu tafsir, ulum al-Quran, lungah, balangah, ‘ijaz al-Quran dan sebagainya. Daripada penulisan hadis, telah muncul ilmu syarah matan, al-jarh wa ta’dil, dan keduanya amat penting bagi para ulama mengistinbatkan (proses pengeluaran) hukum yang bersifat semasa yang tiada secara putus (qat’ie) dalam al-Quran. 

Begitu juga dengan ilmu hadis, apabila para imam hadis mencari dan merawikan hadis daripada perawi-perawinya lantas menulisnya mereka sangat detil dalam merekodkannya, mereka bukan sahaja merekod apa yang Rasulullah kata (matan hadis) namun merekod sama daripada siapa mereka ambil laporan hadis tersebut dan mereka itu pula dapat daripada siapa sehingga kepada Rasulullah s.a.w. 

Hasil daripada perekodan ini maka muncul ilmu sanad hadis iaitu rantaian para perawi hadis yang kemudiannya membiakkan pula ilmu menilai dan mengkritik para perawi hadis itu (al-jarhu wa ta’dil) da nada pula ulama yang mengembangkan dengan merekod biografi setiap daripada para perawi itu (rijal al-hadis). 

Lama selepas ilmu tafsir al-Quran muncul maka ilmu mentafsir atau syarah hadis-hadis yang direkodkan oleh para imam ahli hadis juga muncul, ini menyebabkan ilmu hadis berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang begitu tinggi dan mendalam malah penting kepada ketamadunan Islam. Boleh dikatakan daripada al-Quran dan hadis maka muncul pelbagai disiplin khusus dalam sistem pengajian ilmu Islam.

Semua ini tidak akan terjadi jika al-Quran dan hadis tidak direkodkan dan ditulis dengan rapi oleh para ulama silam. Bayangkan, jika al-Quran dan hadis tidak ditulis… mampukah kita pada hari ini membaca al-Quran dan merujuk hadis-hadis Rasulullah s.a.w. untuk dijadikan rujukan dan panduan dalam segala macam hal?

Itulah kepentingan penulisan, menyedari hal itulah maka ramai ulama muktabar zaman berzaman bukan sekadar tekun mendalami ilmu dengan membaca, mengajarkannya kepada orang ramai, dalam masa yang sama mereka juga banyak menghabiskan masa dengan menulis.

Bagaimana Empat Mazhab dalam Islam kekal 

Abad kedua hijrah memperlihatkan betapa umat Islam disibukkan dengan ilmu-ilmu yang terus berkembang khususnya ilmu fiqh dan usul fiqh. Ini kerana semakin banyak masalah-masalah semasa dan baru yang muncul dan tiada dijelaskan secara terperinci akan hukumnya dalam al-Quran dan al-hadis.

Para ulama yang sudah menguasai al-Quran dan al-Hadis serta cabang-cabang ilmu mula serius membincangkan mengenai bagaimana mahu mangqiaskan hukum bagi menyelesaikan isu semasa dengan juga merujuk kepada al-Quran dan al-Sunnah itu sendiri. Maka lahirnya ulama-ulama yang alim dalam erti kata menguasai al-Quran dan hadis serta cabang ilmunya memberikan pandangan mereka yang melalui proses ijtihad sebagaimana yang dibenarkan oleh Islam itu sendiri. Ulama ini lebih dikenali sebagai fuqaha (ahli fiqh/syariat).

Hasil daripada ijtihad ini telah melahirkan empat aliran mazhab yang besar dengan menyandarkan ia kepada imam mazhab tersebut iaitu:

1. Imam Malik
2. Imam Hanafi
3. Imam Syafie
4. Imam Ahmad

Daripada sudut iktikad akidah dan ibadah khusus, dalam kebanyakan isu mereka seiya sekata namun bagi isu-isu muamalat yang bersifat berubah dan berkembang, maka mereka ada sedikit perbezaan berdasarkan ilmu, pengalaman dan latar sosial tempat tinggal masing-masing dalam memberikan pendapat.

Apakah hanya ada empat sekolah pemikiran dan mazhab ini sahaja dalam Islam? Bagaimana pula keempat-empat aliran pemikiran yang menjadi mazhab ini kekal sampai ke hari ini jika ada lebih daripada empat mazhab sebenarnya?Jawapannya adalah ada lebih daripada empat mazhab dalam sejarah kemunculan mazhab dalam Islam, malah direkodkan ada belasan mazhab sebenarnya.

Antara sebab mengapa ijtihad empat imam mujtahid ini kemudian mendominasi dan menjadi ikutan adalah kerana mereka menulis ijtihad mereka malah anak murid dan ulama kemudian dalam mazhab mereka menulis dan terus menulis ijtihad-ijtihad baru berdasarkan methode yang mereka tinggalkan. Sedangkan Imam Daud al-Zahiri, al-Auza`i, Sufyan al-Tsawri, Jaafar as-Sadiq dan ramai lagi tidak menulis ataupun kurang menulis sehingga ijtihad mereka itu hilang melainkan dijumpai dalam kitab-kitab fiqh lain bagi dibuat perbandingan.

Kesimpulan

Ilmu dan penulisan adalah dua elemen yang saling memerlukan dan melengkapi antara satu sama lain. Kalimah kalam sememangnya digunakan oleh Allah untuk menggambar sesuatu yang boleh dirujuk dan difahami oleh manusia, justeru al-Quran juga dipanggil kalamullah.

Ketamadunan Islam diperakui oleh masyarakat sebuah tamadun yang agung kerana meletakkan ilmu di tempat yang tertinggi.Bahkan melalui ilmu yang ditulis kemudiannya Islam menjadi suatu rahmat kepada sekalian alam sehingga pada hari ini meninggalkan kesannya.

Maka tidak hairan jika ramai sarjana sama ada Islam atau tidak menyatakan, ukuran tahap ketamadunan sesuatu bangsa dan agama itu boleh dinilai melalui aktiviti penulisan dan perbukuan mereka.

No comments:

Post a Comment